Postupy hubení štěnic

PROFESIONÁLNÍM POSTŘIKEM:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Hubení štěnic postřikem profesionálními dezinsekčními přípravky je v dnešní době JEDINÁ METODA , KTERÁ HUBÍ ŠTĚNICE KOMPLEXNĚ. A je li správně a odborně aplikována, většinou POSTAČUJE I JEDINÝ ZÁKROK.

Výhody

 • lze většinou vyhubit i JEDNÍM RAZANTNÍM DEZINSEKČNÍM ZÁKROKEM. Je nutno dodržet pokyny provádějících pracovníků a je třeba pečlivá spolupráce při přípravě bytu.
 • bezpečná aplikace i u alergiků.
 • používají se výhradně ekologické přípravky, které NEJSOU JEDY pro člověka.
 • vyhubí štěnice i v hůře přístupných místech.
 • ve většině případů není třeba likvidovat nábytek.
 • je v současné době jednou z mála plně funkčních metod (nepočítáme-li za dezinsekční metodu spálení nábytku, jak je často z ekologických důvodů v některých zemích praktikováno)

Nevýhody:

 • nutná bezpodmínečná spolupráce uživatelů bytu s dezinsekční firmou a respektování pokynů, které jsou rozhodně akceptovatelné.
 • nutná přípava bytu – podrobnosti na lince odborných DDD techniků 800 100 180.
 • nejsou-li uživateli bytu respektovány pokyny odborné firmy (které vycházejí z více jak 25ti let zkušeností pracovníků), zvyšuje se riziko, že bude nutno provést opakovaný dopostřik, byť ne v plném rozsahu jako první a tedy bývá levnější.
 • přípravky bývají dráždivé na pokožku (byť podráždění po omytí vodou zpravidla přechází), avšak hrozí riziko podráždění sliznic, jazyka apod. u domácích zvířat nebo malých dětí. Proto je vhodné do doby vyhubení štěnic domácí zvířata udržet mimo ošetřované prostory. Někdy jsou možné i určité kompromisy, které ale mohou snížit účinnost zákroku. Podrobnosti na lince 800 100 180.

volejte 800 100 180

dispečink 602 204 500

 

REPELENTNÍM AEROSOLEM:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Hubení štěnic aerosolem je velmi dobrá DOPLŇKOVÁ metoda k profesionálnímu postřiku.

Výhody

 • funguje velmi dobře jako podpůrná technologie při hubení štěnic

Nevýhody:

 • nelze aplikovat svépomocí – může pouze odborná firma.
 • jedná se sice o kvalitní, přesto jen podpůrnou metodu. Sama o sobě štěnice v bytě nevyhubí

 

volejte 800 100 180

dispečink 602 204 500

 

VYKLIZENÍM:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Vyklizení bytů kontaminovaných štěnicemi je velice ÚCINNÉ, ALE DESTRUKTIVNÍ ŘEŠENÍ. V extrémních případech přemnožení, zejména když obyvatele bytu dlouhdobě výskyt štěnic neřeší, může být i jediným východiskem. Nutnou součástí musí být však POSTŘIK PROFESIONÁLNÍMI DEZINSEKČNÍMI PŘÍPRAVKY.

Výhody

 • ekologická metoda
 • SPOLEČNĚ S PROFESIONÁLNÍMI POSTŘIKY se jedná o velmi účinnosu metodu

Nevýhody:

 • je třeba postupovat velice obezřetně, aby při vyklízení nedošlo k roznesení štěnic po objektu.
 • dojde k likvidaci předmětů.
 • samotným vyklizením bez postřiků nedochází k hubení štěnic v dalších potencionálních úkrytech (pod parketami, za lištami,…).
 • V ojedinělých případech je to jedniné možné řešení. Zejména jsou-li byty dlouhodobě zamořené štěnicemi a současně jsou plné věcí. V takovém případě se může stát, že je vyklizení nezbytné

 

volejte 800 100 180

dispečink 602 204 500

 

HORKOU PÁROU lokálně:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Jakékoliv hubení štěnic ručními vyvíječi horké páry PŮSOBÍ POUZE LOKÁLNĚ a proto má smysl jen jen ve velmi specifických případech.

Výhody

 • ekologická metoda
 • bezpečná aplikace
 • vyhubí štěnice v místech, kde není možno aplikovat insekticid nebo není aplikován z důvodu přání zákazníka – např. matrace postele ap.

Nevýhody:

 • nevyhubí štěnice komplexně. Při nutnosti ošetřit komplexně celý byt je tato metoda velice pracná a tedy i drahá při velmi nízké účinnosti hubení.
 • působí pouze lokálně v místě přímého zásahu.
 • nevyhubí jedince v hlubších úkrytech, za skříněmi apod. – neobsahuje repelent, který by je z úkrytu vyhnal.
 • vyvíjenou párou může dojít k poškození části některých předmětů – zejména elektroniky apod.
 • je vhodná jen ve vyjímečných případech jako doplňková metoda, která je však nákladná.

volejte 800 100 180

dispečink 602 204 500

 

 

HUBENÍ ŠTĚNIC DÝMOVÁNÍM:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Dezinsekční dýmovnice na vyhubení štěnic v bytě nestačí. Štěnice je velice houževnatý hmyz, který zahubí jen silná účinná látka v dostatečné koncentraci. Tu však technicky nelze dýmem aplikovat.

Výhody

 • žádné. Metoda není funkční.

Nevýhody:

 • JAKÉKOLIV dezinsekční dýmovnice jsou na hubení tak odolného hmyzu, jako jsou štěnice, slabé a tedy zcela nepoužitelné, neboť štěnice nevyhubí.
 • nelze použít ani jako podpůrnou metodu.
 • některé firmy sice tuto metodu nabízejí nebo dokonce provádějí, avšak zákazníky tím štěnic v bytě nezbaví.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou FUNKČNÍ.

HUBENÍ ŠTĚNIC OZÓNEM:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Pokusy vyhubit štěnice plynem Ózonem se občas objevují, avšak zcela neúspěšně. Plyn Ozón se používá na dezinFEKCI a nikov na dezinSEKCI:

Výhody

 • žádné. Metoda není funkční.

Nevýhody:

 • aby bylo vyhubení štěnic alespoň částečně funkční, musely by být použity nekomerční a velmi výkonné generátory Ozónu a to:
  • po dobu výrazně vyšší, než doporučují výrobci pro bezpečné užití Ozónu. Z toho plyne:
  • že dojde k uvolnění živočišných pachů v bytě/kanceláři a ty nelze dlouho po aplikaci vyvětrat = prostor by zásadně zapáchal.
  • že dojde k významné oxidaci všech předmětů – zejména kovových. Ty budou hubením štěnic Ozónem znehodnoceny.
 • PLYN OZÓN se dostane pouze na povrch a proto může vyhubit pouze jedince lezoucí v dosahu Ozónu.
 • Ozon není pro hmyz repelentní a proto nevyžene štěnice z úkrytu.
 • nelze použít ani jako podpůrnou metodu.
 • některé firmy sice tuto metodu nabízejí nebo dokonce provádějí, avšak zákazníky tím štěnic v bytě nezbaví.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou FUNKČNÍ.

HUBENÍ ŠTĚNIC PLYNOVÁNÍM – fumigace:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Fumigace neboli plynování bytů jedovatými plyny je Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ZAKÁZÁNA. Byty nelze zatěsnit tak, aby nedošlo k otravě obyvatel v objektu i v sousedství. Často si plynování lidé zaměňují s dýmováním (viz výše).

Výhody:

 • žádné

Nevýhody:

 • v bytové zástavbě nelze použít, neboť se jedná o aplikaci toxických plynů, které jsou jedovaté pro obyvatele nejen bytu, ale celého domu/bloku.
 • tato technologie bývá často nabízena k hubení štěnic, avšak ve skutečnosti je pak provedena aplikace dezinsekční dýmovnice, která je na hubení štěnic ZCELA NEDOSTATEČNÁ.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou povolené a BEZPEČNÉ.

ZMRAZENÍM v mrazničce:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Vyhubení štěnic zmrazením předmětů v domácí mrazničce je sice za určitých podmínek účinné, avšak tímto způsobem je možno ošetřit pouze jednotlivé předměty a pedevším tato metoda NEVYHUBÍ STĚNICE V BYTĚ.

Výhody

 • svépomocný zákrok pro např. malý batoh, kde nemůžeme vyloučit výskyt jedinců štěnic

Nevýhody:

 • jen velmi lokální použití
 • může dojít k poškození předmětů (např. elektroniky, plastů aj.),
 • není možno aplikovat na celý byt

 


Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou FUNKČNÍ a KOMPLEXNÍ.

ZMRAZENÍM speciálním vyvíječem:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Metoda hubení štěnic zmrazením speciálním vyvíječem slouží pouze na velmi lokální hubení, kde není možno použít postřik. Avšak NEVYHUBÍ ŠTENICE V BYTĚ. Může také dojít k poškození předmětů a vybavení bytu mrazem. Proto pro komplexní vyhubení štěnic v bytě je toto řešení nepoužitelné.

Výhody

 • ekologické
 • bezpečná aplikace pro uživatele bytu

Nevýhody:

 • působí pouze lokálně v místě přímého zásahu.
 • Nevyhubí jedince v hlubších úkrytech, za skříněmi apod.
 • vyvíjeným mrazem dochází k poškození části předmětů
 • pokud je třeba ošetřit prostor komplexně, je tato metoda velmi pracná a tedy i nákladná
 • nelze použít jako komplexní dezinsekční metodu na vyhubení štěnic. Pouze jako doplněk dezinsekčních postřiků. V takovém případě ztrácí její použití význam, pro který byla vytvořena – ekologii.
 • tato metoda je již dávno překonaná

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou FUNKČNÍ a KOMPLEXNÍ.

SPREJEM – postřik:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Hubení štěnic komernčími spreji může a často bývá velmi kontraproduktivní. Může sice pomoci k okamžitému zahnání štěnic od postele apod., ale vyhubí jen některé z jedinců, které přímo zasáhneme. Mnohem více štěnic ale repelentní složkou spreje POUZE ZAŽENEME HLOUBĚJI DO ŠKVÍR a jiných úkrytů a pak je i hubení profesionálními postřiky výrazně obtížnější. Proto je použití sprejů vhodné jen pro okamžité, rychlé a levné, avšak velmi dočasné řešení pro zmírnění „útoku“ štěnic na člověka ve spánku.

Výhody:

 • rychlé a levné, avšak velmi dočasné řešení pro zmírnění „útoku“ štěnic na člověka ve spánku.

Nevýhody:

 • vzhledem k tomu, že komerční volně prodejné přípravky musejí z bezpečnostích důvodů obsahovat jen velmi nízkou koncentraci účinných látek na hubení štěnic, nelze takto řešit hubení štěnic v bytě.
 • funkční složkou je pouze repelentní složka, která napomůže jen snížit množství štěnic, které migrují v noci k člověku sát krev
 • hubící složka sprejů může pouze zahubit štěnici, která byla přípravkem přímo zasažena. Nehubí štěnice v úkrytech.
 • pokud se použijí v bytě spreje proti štěnicím, je třeba je použít POUZE LOKÁLNĚ např. na obstříknutí nohou postele apod. Pokud se použijí plošně, je zahnán hmyz hlouběji do úkrytů a následně je hubení štěnic mnohem obtížnější i pro profesionální firmu.
 • po provedení zákroku dezinsekční firmou se nesmí aplikovat jakékoliv spreje ani lokálně. Došlo by ke znehodnocení aplikovaných profesionálních přípravků.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které hubí štěnice KOMPLEXNĚ.

HORKOU PÁROU komplexně:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

Hubení štěnic komplexním horkovzdušným generátorem, kdy se vhání horký vzduch do celého domu/bytu, je sice možné a za určitých podmínek i účinné, avšak jedná se o ŘEŠENÍ VELMI NÁKLADNÉ a tedy v našich podmínkách NEPOUŽITELNÉ. Současně při tom často dochází i destrukci předmětů, případně některých částí vybavení domu, neboť ne vše v bytě/domě snese.

Výhody:

 • ekologické řešení pro uživatele bytu (domu)
 • po přípravě prostor může dobře ošetřit i různé duté prostory – sádrokartony, dřevostavby, což je primární důvod, proč byla tato metoda vyvinuta.

Nevýhody:

 • z technického hlediska velmi nákladné řešení a proto se v našich podmínkách nepoužívá.
 • časově vemi náročné.
 • velmi náročné na přípravu bytu a přívodů horkého vzduchu.
 • teplem může být znehodnocena část vybavení bytu.
 • v mnoha případech technicky nepoužitelné řešení (např. ve vyšších patrech bytových domů).
 • provoz vlastního generátoru není ekologický.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou v našich klimatickách podmínkách

REALIZOVATELNÉ a CENOVĚ PŘIJATELNÉ.

OHEŇ:

Hubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnějšíHubení štěnic Praha nejlevnější

I oheň může být považován za dezinsekční metodu hubení štěnic (spálení předmětů i se štěnicemi), avšak používá se jen ve velmi vyjímečných případech. Často tehdy, když je demolován objekt, je štěnicemi zamořené vybavení spáleno, aby se předešlo jakémukoliv zavlečení štěnic do bytů (např. demoličních a vyklízecích pracovníků).

Výhody:

 • likviduje štěnice ve všech stádiích vývoje.

Nevýhody:

 • zničení předmětů.

 

Nezajišťujeme,

používáme jen metody,

které jsou BEZPEČNÉ.

 

Copyright © WSI s.r.o.

 

Vyhubit štěnice je možné různými způsoby.

Je zde uvedena část způsobů hubení štěnic, které jsou ve světě nabízeny deratizačními firmami, často však bez ohledu na to, jak jsou nebo nejsou účinné nebo bezpečné. Bohužel mnoho těchto metod je v našich podmínkách technicky nerealizovatelných, velmi nákladných nebo ve svých důsledcích způsobují škody na majetku a ošetřované předměty jsou často zákrokem poškozeny. A i přes to všechno mohou být tyto metody neúčinné, což ale často nepoznáme ihned po zákroku. Poznáme to až po čase, kdy se nám štěnice objeví v bytě opět. To bývá může být klidně za půl roku nebo i déle.

Z toho plyne, že v praxi nemáme příliš na výběr, jakou ÚČINNOU a EKONOMICKY PŘIJATELNOU technologii použít. Proto jsme vytvořili tento přehled, který vychází především z naší praxe, kterou máme v oboru hubení štěnic více jak čtvrt století.

 

 

Návrat na hlavní stránku zde:

http://www.jak-vyhubit-stenice.cz/

nebo volejte zdarma 800 100 180